- Đây là lịch học cố định và lâu dài của từng khóa học vì vậy khách hàng cân nhắc lựa chọn lịch học phù hợp

- Phụ huynh, học sinh có thể kiểm tra lịch học theo từng khóa học ở dưới đây